NL FR EN
Ben je ouder dan 18?
nl

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website!  

1. Doel en toepassingsgebied

In deze gebruiksvoorwaarden lees je meer over de voorwaarden van toegang tot en gebruik van onze website. 

Door onze website te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan te accepteren.  Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk het gebruik van onze website te staken.  Indien we merken dat u onze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging te ontzeggen.

2. Beheer van onze website

Deze website wordt beheerd door FILLIERS DISTILLERY NV, met maatschappelijke zetel te Leernsesteenweg 5, 9800 Deinze en ingeschreven in het RPR Gent onder het nummer 0401.021.457 (BTW BE 0401.021.457)  (hierna ‘Filliers, ‘wij’ of ‘we’).

3. Gebruik van onze website

Het gebruik van onze website is gratis.  U bent zelf verantwoordelijk voor het voorzien van de nodige hardware en software, alsook voor het hebben van een internetverbinding, om onze website te kunnen gebruiken. 

Het gebruik van onze website is voorbehouden voor bezoekers die 18 jaar zijn of ouder.  We behouden ons het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat u minderjarig bent.

Onze website en de inhoud op onze website mag enkel voor persoonlijke, niet-commerciële en legitieme doeleinden gebruikt worden.  Het is verboden deze site te gebruiken voor het verspreiden van virussen of andere schadelijke software, voor het verspreiden van verboden of ongepaste boodschappen, voor het verspreiden van spam of voor het voeren van illegale activiteiten.

4. Onze aansprakelijkheid

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website.  Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen.

De websites van derde partijen waarnaar onze website doorverwijst, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.  We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken.

5. Intellectuele eigendom

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de informatie die u daarop kan vinden (m.u.v. de links naar websites van derden).

U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken.  Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze goederen en diensten.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Behoudens in geval van een andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden.

7. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden kan u contact met ons opnemen via info@filliers.be.

8. Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze activiteiten en/of de wetgeving te weerspiegelen, kunnen we deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.  De nieuwe versie zal van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen op onze website.

Filliers maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Voor meer informatie, kan u hier onze algemene voorwaarden en privacy policy lezen.